KVK : 58848231 info@parkago.com

Disclaimer

De door Ibizz Affiliate Technology BV op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiele dienst.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de site van Parkago, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Ibizz sites verkregen is.
Ibizz garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Ibizz sites verkregen informatie.
De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Ibizz behoudt tevens het recht, tenzij anders overeen gekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen.
Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.
Een bezoeker/ster van de sites van Ibizz mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Ibizz (ook niet via een eigen netwerk).